Language Services

Language Services are available free of charge to assist you with obtaining information about service at Compass Regional Hospice 443-262-4100 (TTY: 1-443-262-4130)


Español (Spanish)
ATENCIÓN: si habla español, tiene a su disposición servicios gratuitos de asistencia lingüística. Llame al 1-443-262-4100 (TTY: 1-443-262-4130).

繁體中文  (Chinese)
注意:如果您使用繁體中文,您可以免費獲得語言援助服務。請致電 1-443-262-4100 (TTY: 1-443-262-4130).

한국어 (Korean)
주의: 한국어를 사용하시는 경우, 언어 지원 서비스를 무료로 이용하실 수 있습니다. 1-443-262-4100 (TTY: 1-443-262-4130)

Tiếng Việt  (Vietnamese)
CHÚ Ý: Nếu bạn nói Tiếng Việt, có các dịch vụ hỗ trợ ngôn ngữ miễn phí dành cho bạn. Gọi số 1-443-262-4100 (TTY: 1-443-262-4130).

Français (French)
ATTENTION : Si vous parlez français, des services d'aide linguistique vous sont proposés gratuitement. Appelez le 1-443-262-4100 (ATS : 1-443-262-4130).

Tagalog (Filipino)
PAUNAWA: Kung nagsasalita ka ng Tagalog, maaari kang gumamit ng mga serbisyo ng tulong sa wika
nang walang bayad. Tumawag sa 1-443-262-4100 (TTY: 1-443-262-4130).

Русский (Russian)
ВНИМАНИЕ: Если вы говорите на русском языке, то вам доступны бесплатные услуги перевода. Звоните 1-443-262-4100 (телетайп: 1-443-262-4130).

አማርኛ (Amharic)
ማስታወሻ: የሚናገሩት ቋንቋ ኣማርኛ ከሆነ የትርጉም እርዳታ ድርጅቶች፣ በነጻ ሊያግዝዎት ተዘጋጀተዋል፡ ወደ ሚከተለው ቁጥር ይደውሉ 1-443-262-4100 (መስማት ለተሳናቸው: 1-443-262-4130).

Ɓàsɔ́ɔ̀-wùɖù-po-nyɔ̀ (Bassa)
Dè ɖɛ nìà kɛ dyéɖé gbo: Ɔ jǔ ké m̀ [Ɓàsɔ́ɔ̀-wùɖù-po-nyɔ̀] jǔ ní, nìí, à wuɖu kà kò ɖò po-poɔ̀ ɓɛ́ìn m̀ gbo kpáa. Ɖá 1-443-262-4100 (TTY:1-443-262-4130)

Igbo asusu (Ibo)
Ntị: Ọ bụrụ na asụ Ibo, asụsụ aka ọasụ n’efu, defu, aka. Call 1-443-262-4100 (TTY: 1-443-262-4130).

èdè Yorùbá (Yoruba)
AKIYESI: Bi o ba nsọ èdè Yorùbú ọfé ni iranlọwọ lori èdè wa fun yin o. Ẹ pe ẹrọ-ibanisọrọ yi 1-443-262-4100 (TTY: 1-443-262-4130).

اُردُو (Urdu)

لﺎﮐ ۔ ﮟﯿﮨ بﺎﯿﺘﺳد ﮟﯿﻣ ﺖﻔﻣ تﺎﻣﺪﺧ ﯽﮐ دﺪﻣ ﯽﮐ نﺎﺑز ﻮﮐ پآ ﻮﺗ ،ﮟﯿﮨ ﮯﺘﻟﻮﺑ ودرا پآ ﺮﮔا :رادﺮﺒﺧ
1-443-262-4100 (TTY: 1-443-262-4130). ﮟﯾﺮﮐ
فارسی (Farsi)
ﺎﻣﺷ یارﺑ نﺎﮕﯾار تروﺻﺑ ﯽﻧﺎﺑز تﻼﯾﮭﺳﺗ ،دﯾﻧﮐ ﯽﻣ وﮕﺗﻔﮔ ﯽﺳرﺎﻓ نﺎﺑز ﮫﺑ رﮔا :ﮫﺟوﺗ
.دﯾرﯾﮕﺑ سﺎﻣﺗ 1-443-262-4100 (TTY: 1-443-262-4130) ﺎﺑ .دﺷﺎﺑ ﯽﻣ مھارﻓ

Kreyòl Ayisyen (French Creole)
ATANSYON: Si w pale Kreyòl Ayisyen, gen sèvis èd pou lang ki disponib gratis pou ou. Rele 1-443-262-4100 (TTY: 1-443-262-4130).

Português (Portuguese)
ATENÇÃO: Se fala português, encontram-se disponíveis serviços linguísticos, grátis. Ligue para 1-443-262-4100 (TTY: 1-443-262-4130).

العربية (Arabic)
مقر) 443-262-4100-1 مقرب لصتا .ناجملاب كل رفاوتت ةیوغللا ةدعاسملا تامدخ نإف ،ةغللا ركذا ثدحتت تنك اذإ :ةظوحلم .(443-262-4130-1 :مكبلاو مصلا فتاھ

ગુજરાતી (Gujarati)
ચુના: જો તમેજરાતી બોલતા હો, તો : લ્કુ ભાષા સહાય સેવાઓ તમારા માટ ઉપલબ્ધ . ફોન કરો 1-443-262-4100 (TTY: 1-443-262-4130).